Branża bankowa

Opis branży

Sektor bankowy podlega ścisłej regulacji i nadzorowi w zakresie funkcjonowania podmiotów, zakresu świadczonych usług, ich sprzedaży oraz outsourcingu. Bankowość jest ściśle związana z systemem ochrony konsumentów oraz ochroną danych osobowych, a znamienitą rolę w działalności bankowej odgrywają nowe technologie i związane z tym zagrożenia, w tym cyberprzestępczość. Na sektor bankowy silnie oddziałuje również zasada swobodnego przepływu kapitału i usług w ramach Unii Europejskiej.

Jednocześnie usługi bankowe są podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw. Właściwie ułożona struktura finansowania, warunki kredytu, formy i zakres zabezpieczeń, stanowią istotny czynnik od którego zależy pomyślny rozwój przedsiębiorstwa lub sukces i bezpieczeństwo w realizacji transakcji. Z drugiej strony, w toku wieloletnich stosunków z bankiem, pojawia się potrzeba przeprowadzenia procesów restrukturyzacyjnych i wynegocjowania nowych zasad współpracy. We wszystkich tych obszarach wspieramy od lat naszych Klientów.

Kancelaria zapewnia stałą obsługę kilku banków krajowych w każdym aspekcie działalności. Doradzaliśmy w procesie tworzenia i łączenia się banków. Prawnicy Kancelarii uczestniczyli jako doradcy w zakresie procesu legislacyjnego związanego z wdrożeniem w polskim sektorze bankowym regulacji CDR IV / CRR, a także w zakresie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. W skład naszego Zespołu Prawa Bankowego wchodzą specjaliści, w tym radcowie prawni, z długoletnim doświadczeniem w pracy w bankach.

Usługi
Oferujemy:
sektor bankowy - Bieżąca obsługa banków+

Doradzamy podmiotom z sektora bankowego w każdym aspekcie działalności. Przygotowujemy i reprezentujemy naszych Klientów w negocjowaniu umów kredytowych, w tym według wzorca LMA, wspieramy ich w procesach reklamacyjnych, przeprowadzamy audyty prawne kredytobiorców, zabezpieczeń, wierzytelności.


sektor bankowy - Doradztwo w obszarze regulacyjnym+

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed komisją nadzoru finansowego, doradzamy w zakresie zmian statutowych, organizacyjnych. Udzielamy wsparcia w dostosowaniu się do nowych wymogów prawnych, przygotowujemy akty wewnętrzne.


sektor bankowy - Doradztwo w procesach tworzenia, łączenia oraz restrukturyzacji+

Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w procesach tworzenia i przejęć banków. W odniesieniu do banków spółdzielczych doradzamy w realizacji procesów związanych z uzyskaniem statusu banku funkcjonującego poza zrzeszeniem banków oraz w ramach struktury IPS.


sektor bankowy - Doradztwo legislacyjne+

Nasi prawnicy mają szerokie doświadczenie w zakresie występowania jako konsultant banków w procesie legislacyjnym dotyczącym projektowanych regulacji z zakresu sektora bankowego.


sektor bankowy - Prowadzenie windykacji należności na etapie przedegzekucyjnym, sądowym, egzekucyjnym, restrukturyzacyjnym i upadłościowym+

Dobrowolne uregulowanie należności przez dłużnika jest najkorzystniejszym sposobem zaspokojenia roszczeń Klienta. Kancelaria prowadzi z kontrahentami swoich Klientów negocjacje w sprawie ugodowego zakończenia sprawy. Niemniej jednak, w przypadku braku porozumienia, podejmujemy działania prawne zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym oraz egzekucyjnym, mające na celu dochodzenie roszczenia. Reprezentujemy Klientów także w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.


Doradztwo dla klientów banków - Przygotowanie i negocjowanie dokumentacji dotyczącej udzielenia finansowania, w tym pełnej dokumentacji kredytowej, dokumentacji związanej z emisją obligacji i dokumentacji zabezpieczeń+


Doradztwo dla klientów banków - Wydawanie opinii prawnych dla potrzeb podmiotów finansujących+


Doradztwo dla klientów banków - Analizę i potwierdzenie spełnienia warunków udzielonego finansowania+


Doradztwo dla klientów banków - Przygotowanie i negocjowanie dokumentacji związanej z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności oraz dotyczącej rozliczeń transakcji, w tym umów rachunków typu escrow oraz rachunków powierniczych.+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Paweł Cioban
radca prawny
Mateusz Gawryś
radca prawny
Magdalena Grabarska
radca prawny