Obrót i Gospodarka Nieruchomościami

Obszary praktyk

Prawo od zawsze odróżniało nieruchomości od innych dóbr materialnych i traktowało obrót nimi w sposób szczególnie sformalizowany. W polskich warunkach, ze względu na uwarunkowania historyczne i zmieniające się koncepcje ustrojowe, obrót i gospodarka nieruchomościami to zagadnienia wymagające

uwzględniania wyjątkowo wielu aspektów prawnych. Równocześnie zaniedbania lub błędy w tym obszarze mają często dla zainteresowanych wyjątkowo dotkliwe skutki. Dobrze mieć pewność, że sprawy dotyczące nieruchomości powierza się w dobre ręce.

Usługi
Oferujemy:
sporządzanie projektów umów nabycia i zbycia nieruchomości, najmu, dzierżawy i innych+


udział w negocjacjach oraz wsparcie podczas negocjacji, asystowanie lub reprezentowanie przy zawieraniu aktów notarialnych+


analizy due diligence oraz stanu prawnego nieruchomości+


reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych (np. postępowaniach o podział nieruchomości, uzyskanie pozwolenia na budowę, zmianę przeznaczenia nieruchomości itp.)+


ustalanie stanu prawnego nieruchomości+


ustalanie warunków zbycia, nabycia lub obciążenia nieruchomości w kontekście przepisów szczególnych ograniczających obrót danymi rodzajami nieruchomości+


reprezentację w sprawach wieczystoksięgowych+


reprezentację w sprawach sądowych dotyczących własności nieruchomości lub praw je obciążających (np. stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie drogi koniecznej)+


negocjacje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie współpracy w uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego+


opiniowanie i analizowanie zagadnień dotyczących zarządu wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Artur Kołcz
radca prawny
Michał Zachorski
radca prawny
Jakub Kobyliński
radca prawny
Agata Chodkowska
radca prawny
Marcin Krajnik
radca prawny
Piotr Folgier
radca prawny
Marcin Will
radca prawny
Jolanta Zagórska
radca prawny
Lidia Mucha
aplikant radcowski
Sylwia Kalinowska
aplikant radcowski