Rynek Kapitałowy

Opis branży

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, to przede wszystkim procesy pozyskiwania kapitału poprzez rynek publiczny w formie emisji akcji lub obligacji, zagadnienia związane z transakcjami na rynku giełdowym oraz inwestycje realizowane przez fundusze inwestycyjne. Istotna jest również

kwestia regulacji odnoszących się do podmiotów, które wprowadzają do obrotu instrumenty na rynku zorganizowanym, w szczególności wymagania związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Usługi
Oferujemy:
Usługi doradztwa w procesie emisji instrumentów finansowych+

Doradzamy podmiotom gospodarczym w związku z emisją obligacji, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym, w zakresie wprowadzania akcji do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych, sporządzania prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz innych dokumentów na potrzeby ofert publicznych.


Bieżącą obsługę prawną związaną z funkcjonowaniem Klienta w obrębie rynku publicznego+

Pomagamy Klientom w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz reprezentujemy ich w postępowaniach przed organem nadzoru. Oferujemy również wsparcie w tworzeniu programów motywacyjnych.


Przygotowanie i prowadzenie transakcji+

Mamy doświadczenie we wspieraniu Klientów w transakcjach nabycia i zbycia udziałów lub akcji. Kancelaria brała udział kilkunastu postępowaniach związanych z inwestycjami w przedsiębiorstwa, zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Dysponujemy również bogatą wiedzą i doświadczeniem w przeprowadzaniu kompleksowych audytów prawnych podmiotów gospodarczych, w tym spółek osobowych oraz spółek kapitałowych. Celem prowadzonego audytu jest dokonanie kompleksowej weryfikacji zgodności działalności podmiotu gospodarczego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ocena ryzyka prawnego prowadzonej działalności.


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Paweł Cioban
radca prawny
Mateusz Gawryś
radca prawny
Magdalena Grabarska
radca prawny