Samorząd Terytorialny

Opis branży

Samorząd terytorialny, to z jednej strony organizacja społeczności lokalnej a z drugiej, organ administracji publicznej. Problematyka, z którą na co dzień mierzą się jednostki z tego sektora jest tak szeroka, jak zakres zadań realizowanych przez samorząd: począwszy od zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska, poprzez drogi, wodociągi i kanalizację, lokalny transport zbiorowy na ochronie zdrowia, pomocy społecznej kończąc.

W naszej Kancelarii od ponad dziesięciu lat istnieje kilkunastoosobowy dział samorządowy, kierowany przez wspólnika zarządzającego. Prowadzimy bieżącą kompleksową obsługę prawną zarówno małych gmin wiejskich jak też miast na prawach powiatu. Doradzamy w kluczowych projektach dla największych miast regionu oraz samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Usługi
Oferujemy:
analizy i ekspertyzy+

Nasze usługi w tym zakresie obejmują weryfikację planowanych zadań jednostek samorządu terytorialnego pod kątem prawnym oraz wskazówki w zakresie wyboru optymalnej koncepcji ich realizacji np. emisja obligacji, zakładanie spółek celowych, partnerstwo publiczno-prywatne;


opinie, konsultacje+

Udzielamy porad i wyjaśnień w zakresie obowiązujących reguł prawa dotyczących zagadnień powstających we wszystkich aspektach działalności samorządu terytorialnego


umowy i porozumienia+

Sporządzamy i analizujmy projekty umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności przy udzielaniu zamówień publicznych i doradztwo prawne na etapie ich wykonywania. Przygotowujemy porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.


pomoc w sporządzaniu uchwał organów stanowiących i wykonawczych oraz decyzji administracyjnych+

Sporządzamy i weryfikujemy projekty w/w dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i techniką legislacyjną. Reprezentujemy również naszych Klientów przed sądami administracyjnymi, w przypadku zakwestionowania ich przez organy nadzoru lub uprawnione podmioty.


bieżącą obsługę+

W zakresie oferowanej przez nas stałej obsługi, uczestniczymy m.in. w posiedzeniach organów kolegialnych (udział w sesjach rady, udzielanie opinii i wyjaśnień w zakresie podejmowanych uchwał, wyjaśnianie kwestii proceduralnych), w naradach i negocjacjach – (udzielanie opinii i konsultacji podczas narad tematycznych, prowadzenie w imieniu organów wykonawczych negocjacji z podmiotami trzecimi). Oferujemy pomoc w sporządzaniu zarządzeń, regulaminów, okólników oraz prowadzimy bieżący monitoring w zakresie zmian przepisów.


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Artur Kołcz
radca prawny
Dagmara Fabiszak
radca prawny
Jakub Kobyliński
radca prawny
Agata Chodkowska
radca prawny
Piotr Folgier
radca prawny
Sylwia Benc
radca prawny
Jakub Kamionka
sekretarz
Marcin Will
radca prawny
Patrycja Callaghan
radca prawny
Jolanta Zagórska
radca prawny
Grzegorz Muszarski
radca prawny
Michał Bonowicz
radca prawny
Karolina Sasanowicz
aplikant radcowski
Joanna Nazdrowicz
aplikant radcowski