Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe

Obszary praktyk

Skuteczność wyjścia z kryzysu zależy od aktywności przedsiębiorcy, który dzięki swoim działaniom może stosunkowo wcześnie wykryć zagrożenie niewypłacalności. Od 1 stycznia 2016 roku weszło w życie nowe prawo restrukturyzacyjne oraz zostało zmienione prawo upadłościowe. Wprowadzone zmiany dają możliwość elastycznych

rozwiązań ekonomiczno-prawnych dla przedsiębiorców na różnych etapach kryzysu finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców, których firmy są niewypłacalne bądź zagrożone takim statusem.

Usługi
Oferujemy:
Reprezentację wierzyciela na etapie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego/złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika oraz w późniejszych fazach postępowania+

Sporządzamy wnioski ze zgłoszeniem listy wierzytelności, wnioski o wyłączenie z masy upadłości oraz czuwamy nad dalszymi etapami postępowania.


Wsparcie dłużnika ubiegającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub o ogłoszenie upadłości przed sądem oraz we współpracy z doradcami restrukturyzacyjnymi+

Analizujemy sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa w celu przygotowania postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Opracowujemy dokumenty niezbędne do przedłożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika i inne pisma procesowe.


Przeprowadzenie restrukturyzacji kapitałowej poszczególnych podmiotów prawa handlowego oraz całych grup kapitałowych+

Doradzamy i pomagamy w procesach przekształcenia, łączenia i podziału spółek prawa handlowego oraz przekształcenia przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w spółki kapitałowe. Pomagamy w realizacji przedsięwzięć restrukturyzacji kapitałowej, w szczególności przejęć kapitałowych, sprzedaży lub aportu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części oraz sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstw.


Optymalizację formy lub struktury prawnej i majątkowej podmiotów gospodarczych lub grup kapitałowych pod kątem ryzyka niewypłacalności+

Pomagamy w zawarciu układu z wierzycielami, negocjujemy i zawieramy ugody pozasądowe z kontrahentami i instytucjami publicznoprawnymi m.in. ZUS, US.


Reprezentację wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli i radzie wierzycieli+

Analizujemy propozycje układowe pod kątem korzyści finansowych, wykonalności i zasadności podziału wierzycieli na grupy interesów oraz braków formalnych. Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem spotkań, zabezpieczając interes Klientów.


Nadzór nad realizacją układu i planów restrukturyzacyjnych+

Monitorujemy sprawność działań naprawczych występując w charakterze pełnomocników wierzycieli.


Obsługę inwestorów, w szczególności w zakresie transakcji nabywania aktywów w postępowaniu upadłościowym , w tym dotyczących sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (pre-pack)+


Reprezentację naszych Klientów w sporach sądowych, w sporach z syndykami masy upadłości, zarządcami i nadzorcami sądowymi+

Reprezentujemy członków zarządu spółek kapitałowych w postępowaniach sądowych dotyczących odpowiedzialności za zobowiązania spółek w trybie art. 299 k.s.h., w sprawach dotyczących orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, w postępowaniach karnych określonych przepisami k.s.h. oraz k.k. i w sprawach związanych z ustaleniem odpowiedzialności podatkowej.


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Piotr Bieniek
radca prawny
Paweł Cioban
radca prawny
Mateusz Gawryś
radca prawny
Magdalena Grabarska
radca prawny